Chân dung bác Nguyễn Trung Chú thích cho ảnh Đồng Quê Việt Nam
Hiển thị các bài đăng có nhãn AAAAA - 1. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn AAAAA - 1. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017thời đại mới
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN

Số 19  - Tháng 7/2010
Góp ý kiến Đại hội XI
Trách nhiệm lịch sử*
Việt Nam phải sang trang
Nguyễn Trung
Hà Nội
Kính dâng Tổ quốc nhân dịp 1000 năm Thăng Long
Hà Nội, 05-07-2010

              I.  Tình hình đã chín muồi
             II.  Bàn thêm về chữ “nếu
            IV. Trách nhiệm lịch sử.
               Tài liệu tham khảo 
*Bài này nên đọc cùng với bài “Việt Nam trong thế giới thập kỷ thứ hai thế kỷ 21” Thời Đại Mới, số 18, tháng 3/2010

***

- Viết xong tại Georgia/Wisconsin tháng 12-2009.
-  Hà Nội, đã gửi đến những người có trách nhiệm của ĐCSVN:
*lần thứ nhất: tháng 01-2010
*lần thứ hai: tháng 04-2010.
- Hà Nội, tháng 6-2010 và tháng 3-2017: đã xem lại.


***