Chân dung bác Nguyễn Trung Chú thích cho ảnh Đồng Quê Việt Nam
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sách tham khảo (1998). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sách tham khảo (1998). Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013


NGUYỄN TRUNGVẬN DỤNG
LỢI THẾ SO SÁNH
ĐỂ PHÁT TRIỂN
ĐẤT NƯỚC
(SÁCH THAM KHẢO)


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI
 
 


VẬN DỤNG LỢI THẾ SO SÁNH
ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC


NGUYỄN TRUNG
VẬN DỤNG LỢI THẾ SO SÁNH
ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
(Sách tham khảo)
NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI
HÀ NỘI - 1998Lời giới thiệu
I.                   Đặt vấn đề
II.                Lợi thế so sánh luôn biến đổi theo xu thế phát triển của kinh tế thế giới
1.      Quá trình phá hoại sáng tạo không ngừng
2.      Vai trò của lợi thế so sánh
3.      Cấu trúc bản đồ thế giới đã thay đổi
4.      Lợi thế so sánh trong các loại sản phẩm
5.      Vài suy nghĩ về các yếu tố vô hình
III.             Một số gợi ý bàn về cái mạnh cái yếu của đất nước
  1. Bàn thêm về những cái mạnh tương đối
  2. Bàn thêm về những cái yếu tương đối
  3. Vấn đề phát triển nông nghiệp và nông thôn
  4. Những cái mạnh đang có nhiều mặt yếu
IV.              Bàn về lựa chọn lợi thế so sánh của nước ta
1.      Vấn đề sống còn: Giá trị gia tăng
2.      Đi tìm con đường ngắn nhất
3.      Nguồn lực lớn nhất và vô giá: Con người và thời gian
a)      Xin bàn trước yếu tố thời gian
b)      Người là vốn quý nhất
c)      Còn một lý do nữa
4.      Vấn đề thay thế nhập khẩu và vấn đề hướng về xuất khẩu
5.      Vấn đề cây mía
V.                 Hướng lựa chọn của chúng ta
1.      Về ý tưởng đi tắt đón đầu
2.  Bàn thêm về việc lựa chọn sản phẩm
VI.              Buôn có bạn, bán có phường
1.      Chưa thực sự có bạn, có phường
2.  Đối tác nước ngoài
Kết luận
Phụ lục 1, 2, 3, 3b và 4
Tài liệu tham khảo