Chân dung bác Nguyễn Trung Chú thích cho ảnh Đồng Quê Việt Nam